Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра сьогодні

Кафедра готує бакалаврів і магістрів за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» за освітньо-професійними програмами вищої освіти (ОПП) «Комп’ютерний інжиніринг у машинобудуванні та «Гірничі машини та комплекси».

ОПП «Комп’ютерний інжиніринг у машинобудуванні» розроблено на основі Стандарту вищої освіти підготовки бакалаврів спеціальності 133 Галузеве машинобудування.

Мета програми полягає в підготовці висококваліфікованих і конкурентноспроможних на національному та міжнародному ринках праці фахівців, здатних виконувати всебічні завдання комп’ютерного інжинірингу технічних об’єктів машинобудування протягом їх повного життєвого циклу, починаючи від концепції та розробки конструкторської документації і закінчуючи експлуатацією та утилізацією. Мета програми узгоджена зі Стратегічним планом розвитку університету та його місією, яка полягає у сприянні еволюції освітньо-наукового простору, що базується на принципах академічної доброчесності, загальнолюдських цінностей, національної ідентичності й креативного становлення людини та суспільства майбутнього.

Інтегральна компетентність бакалавра зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування означає здатність особи виконувати складні спеціалізовані завдання та вирішувати практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або в процесі навчання, застосовуючи певні теорії та методи відповідних наук з огляду на комплексний підхід і невизначеність умов; спроможність успішно працювати у сфері галузевого машинобудування, використовуючи новітні технології комп'ютерного інжинірингу.

Основний фокус освітньої програми – новітні технології проєктування, в основі яких - методи комп'ютерного інжинірингу, що являють собою комплекс спеціальних програм цифрового 3D-моделювання технічних об'єктів галузевого машинобудування з урахуванням їхніх змін протягом усього життєвого циклу. Особливістю програми є вивчення студентами дисциплін інженерного профілю у віртуальному середовищі та формування компетенцій, пов’язаних з комп’ютерним інжинірингом у машинобудуванні, починаючи з першого курсу, впродовж усього терміну навчання.

Вивчення шести спеціальних дисциплін – «Тривимірне комп'ютерне конструювання», «Машинобудівне комп'ютерне креслення», «Основи комп'ютерного інжинірингу», «Методи моделювання при проєктуванні машин», «Основи комп'ютерного проектування та дизайну машин», «Інжиніринг у машинобудуванні», а також виконання курсового проєкту з інжинірингу в машинобудуванні та кваліфікаційної роботи, усе це забезпечує набуття необхідних компетенцій, включаючи здатність до осмислення необхідності впровадження наукомісткого комп'ютерного інжинірингу у виробництво глобально конкурентноспроможної та необхідної на ринку продукції галузевого машинобудування нового покоління в найкоротші терміни, оволодіння методами розрахунку параметрів, моделювання та оптимізації технічних об'єктів галузевого машинобудування, а також методами систем комп'ютерного проєктування у конструюванні машин; спроможність використовувати згадані методи з урахуванням соціальних, економічних комерційних і технологічних потреб та вимог промислових стандартів, уміння застосовувати методи комп’ютерного інжинірингу в моделюванні складних технічних об’єктів галузевого машинобудування.

Приклади проектів студентів кафедри можна побачити за посиланням.

Розроблена освітня програма передбачає професійно-практичну підготовку студентів у вигляді різних видів практики, зокрема навчальної, навчально-ознайомчої, виробничої та передатестаційної на машинобудівних підприємствах, у проєктно-конструкторських установах, де здобувачі ознайомлюються з сучасними технологіями виробництва, інноваційною технікою в галузевому машинобудуванні.

В освітній процес залучено фахівців, які працюють на підприємствах машинобудівного профілю. Викладачі кафедри пройшли стажування зі комп’ютерного інжинірингу на підприємствах України, які є провайдерами сучасних інформаційних технологій проєктування, а також на машинобудівних підприємствах та в науково-дослідних установах.

Кафедра інжинірингу та дизайну в машинобудуванні НТУ «Дніпровська політехніка» набула статус авторизованого провайдера CSWA, навчального центру з технологій САD/САМ/САЕ/РDМ і САLS (його створено за наказом Міністра освіти і науки України № 135 від 27.02.2006). Згідно з Договором про співробітництво між НТУ «Дніпровська політехніка» і компанією SolidWorks Corporation (США) вищезазначену організацію затверджено в статусі навчального та методичного центру інноваційних технологій SolidWorks у вузах, середніх школах і на підприємствах України. П’ять викладачів кафедри отримали сертифікати компанії Dassault Systemes SolidWorks Corporation (США) з присвоєнням рівня професіонала машинобудівного конструювання в програмі SolidWorks.

Набуті кваліфікації у сфері комп'ютерних технологій підтверджуються престижними міжнародними сертифікатами компаній SolidWork, які студенти зможуть отримати в створеному на кафедрі навчальному центрі

Усе це істотно підвищує конкурентоспроможність випускників на ринку праці. Випускники даної спеціальності готуються з ухилом конструювання технічних об’єктів галузевого машинобудування

Навчально-лабораторна база кафедри включає лабораторію механічного обладнання; полігон техніки; аудиторію з діючими моделями машин, комп’ютерний клас з програмним забезпеченням SolidWorks, Office 365.

Давайте зробимо невелику віртуальну екскурсію по нашій кафедрі

А також віртуально ознайомимось з нашим університетом:

Однією із сильних сторін програми підготовки є те, що до її реалізації залучено досить досвідчений професорсько-викладацький персонал, а також провідні спеціалісти-практики. Суттєва перевага ОПП полягає в тому, що в ній практично реалізовано «Концепцію підготовки інженерів у віртуальних технологіях», розроблену кафедрою.

В основі концепції – поетапна візуалізація дисциплін інженерного циклу, створення системи віртуальних образів для їх сприйняття, а також безперервне навчання студентів спеціальності у тривимірному світі інженерії з використанням базової CAD/CAM/CAE/PDM-системи. Концепція послідовно впроваджується в навчальний процес, починаючи з 2004 року.

Вся науково-дослідна работа студентів ділиться на два етапи: підготовчий ( 1 -2-й курси ) і основний ( 3 – 4, 5,6 й курси).

На підготовчому етапі, вивчаючи загальнотеоретичні та загальнотехнічні курси, студенти за індивідуальними планами виконують дослідження нескладних технічних об'єктів. На старших курсах студенти, опанував методи комп'ютерного інжинірингу, виконують вже дослідні роботи з використанням методів комп'ютерного аналізу, які входять до складу комплексу SOLIDWORKS. Як правило, ці дослідження органічно пов'язані з навчальним процесом. Широко використовуються реферування та дискусії, безпосередня участь студентів у науково-дослідної роботи кафедри. Науково-дослідною роботою студентів протягом усього періоду навчання безпосередньо керують викладачі кафедри, студенти доповідають про результати своїх досліджень на студентських наукових семінарах і конференціях, беруть участь у конкурсах студентських робіт.

Приклади публікацій студентів можна побачити за посиланням https://gmi.nmu.org.ua/ua/nauka/Stud/

Створення студентських наукових колективів сприяє розвитку творчої активності студентів не тільки в науково-дослідній, а й у навчально-виховній роботі і є джерелом поповнення кафедри науково-педагогічними кадрами.

В рамках профорієнтаційної роботи на кафедрі працює гурток Малої академії наук України, де під керівництвом викладачів, аспірантів і студентів школярі освоюють технології тривимірного моделювання SOLIDWORKS, виконуючи технічні проекти.

Приклади проектів наших вихованців демонструється в даному відео.

В результаті профорієнтаційної роботи на кафедру надходить щорічно 50 60 студентів, які прагнуть освоїти сучасні комп'ютерні технології пректування, навчитися з їх допомогою створювати Машини будь-якого ступеня складності, отримати глибокі знання конструкторської та технологічної підготовки виробництва, промислового дизайну, ергономіки, менеджменту, маркетингу та економіки.


Наш Випускник вміє все!

© 2006-2023 Інформація про сайт