Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра сьогодні

Кафедра готує бакалаврів і магістрів за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» за освітньо-професійними програмами вищої освіти (ОПП) «Комп’ютерний інжиніринг у машинобудуванні та «Гірничі машини та комплекси».

ОПП «Комп’ютерний інжиніринг у машинобудуванні» розроблено на основі Стандарту вищої освіти підготовки бакалаврів спеціальності 133 Галузеве машинобудування.

Мета програми полягає в підготовці висококваліфікованих і конкурентноспроможних на національному та міжнародному ринках праці фахівців, здатних виконувати всебічні завдання комп’ютерного інжинірингу технічних об’єктів машинобудування протягом їх повного життєвого циклу, починаючи від концепції та розробки конструкторської документації і закінчуючи експлуатацією та утилізацією. Мета програми узгоджена зі Стратегічним планом розвитку університету та його місією, яка полягає у сприянні еволюції освітньо-наукового простору, що базується на принципах академічної доброчесності, загальнолюдських цінностей, національної ідентичності й креативного становлення людини та суспільства майбутнього.

Інтегральна компетентність бакалавра зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування означає здатність особи виконувати складні спеціалізовані завдання та вирішувати практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або в процесі навчання, застосовуючи певні теорії та методи відповідних наук з огляду на комплексний підхід і невизначеність умов; спроможність успішно працювати у сфері галузевого машинобудування, використовуючи новітні технології комп'ютерного інжинірингу.

Основний фокус освітньої програми – новітні технології проєктування, в основі яких - методи комп'ютерного інжинірингу, що являють собою комплекс спеціальних програм цифрового 3D-моделювання технічних об'єктів галузевого машинобудування з урахуванням їхніх змін протягом усього життєвого циклу. Особливістю програми є вивчення студентами дисциплін інженерного профілю у віртуальному середовищі та формування компетенцій, пов’язаних з комп’ютерним інжинірингом у машинобудуванні, починаючи з першого курсу, впродовж усього терміну навчання.

Вивчення шести спеціальних дисциплін – «Тривимірне комп'ютерне конструювання», «Машинобудівне комп'ютерне креслення», «Основи комп'ютерного інжинірингу», «Методи моделювання при проєктуванні машин», «Основи комп'ютерного проектування та дизайну машин», «Інжиніринг у машинобудуванні», а також виконання курсового проєкту з інжинірингу в машинобудуванні та кваліфікаційної роботи, усе це забезпечує набуття необхідних компетенцій, включаючи здатність до осмислення необхідності впровадження наукомісткого комп'ютерного інжинірингу у виробництво глобально конкурентноспроможної та необхідної на ринку продукції галузевого машинобудування нового покоління в найкоротші терміни, оволодіння методами розрахунку параметрів, моделювання та оптимізації технічних об'єктів галузевого машинобудування, а також методами систем комп'ютерного проєктування у конструюванні машин; спроможність використовувати згадані методи з урахуванням соціальних, економічних комерційних і технологічних потреб та вимог промислових стандартів, уміння застосовувати методи комп’ютерного інжинірингу в моделюванні складних технічних об’єктів галузевого машинобудування.

Приклади проектів студентів кафедри можна побачити за посиланням.

Розроблена освітня програма передбачає професійно-практичну підготовку студентів у вигляді різних видів практики, зокрема навчальної, навчально-ознайомчої, виробничої та передатестаційної на машинобудівних підприємствах, у проєктно-конструкторських установах, де здобувачі ознайомлюються з сучасними технологіями виробництва, інноваційною технікою в галузевому машинобудуванні.

В освітній процес залучено фахівців, які працюють на підприємствах машинобудівного профілю. Викладачі кафедри пройшли стажування зі комп’ютерного інжинірингу на підприємствах України, які є провайдерами сучасних інформаційних технологій проєктування, а також на машинобудівних підприємствах та в науково-дослідних установах.

Кафедра інжинірингу та дизайну в машинобудуванні НТУ «Дніпровська політехніка» набула статус авторизованого провайдера CSWA, навчального центру з технологій САD/САМ/САЕ/РDМ і САLS (його створено за наказом Міністра освіти і науки України № 135 від 27.02.2006). Згідно з Договором про співробітництво між НТУ «Дніпровська політехніка» і компанією SolidWorks Corporation (США) вищезазначену організацію затверджено в статусі навчального та методичного центру інноваційних технологій SolidWorks у вузах, середніх школах і на підприємствах України. П’ять викладачів кафедри отримали сертифікати компанії Dassault Systemes SolidWorks Corporation (США) з присвоєнням рівня професіонала машинобудівного конструювання в програмі SolidWorks.

Набуті кваліфікації у сфері комп'ютерних технологій підтверджуються престижними міжнародними сертифікатами компаній SolidWork, які студенти зможуть отримати в створеному на кафедрі навчальному центрі

Усе це істотно підвищує конкурентоспроможність випускників на ринку праці. Випускники даної спеціальності готуються з ухилом конструювання технічних об’єктів галузевого машинобудування

Навчально-лабораторна база кафедри включає лабораторію механічного обладнання; полігон техніки; аудиторію з діючими моделями машин, комп’ютерний клас з програмним забезпеченням SolidWorks, Office 365.

Давайте зробимо невелику віртуальну екскурсію по нашій кафедрі

А також віртуально ознайомимось з нашим університетом:

Однією із сильних сторін програми підготовки є те, що до її реалізації залучено досить досвідчений професорсько-викладацький персонал, а також провідні спеціалісти-практики. Суттєва перевага ОПП полягає в тому, що в ній практично реалізовано «Концепцію підготовки інженерів у віртуальних технологіях», розроблену кафедрою.

В основі концепції – поетапна візуалізація дисциплін інженерного циклу, створення системи віртуальних образів для їх сприйняття, а також безперервне навчання студентів спеціальності у тривимірному світі інженерії з використанням базової CAD/CAM/CAE/PDM-системи. Концепція послідовно впроваджується в навчальний процес, починаючи з 2004 року.

Вся науково-дослідна работа студентів ділиться на два етапи: підготовчий ( 1 -2-й курси ) і основний ( 3 – 4, 5,6 й курси).

На підготовчому етапі, вивчаючи загальнотеоретичні та загальнотехнічні курси, студенти за індивідуальними планами виконують дослідження нескладних технічних об'єктів. На старших курсах студенти, опанував методи комп'ютерного інжинірингу, виконують вже дослідні роботи з використанням методів комп'ютерного аналізу, які входять до складу комплексу SOLIDWORKS. Як правило, ці дослідження органічно пов'язані з навчальним процесом. Широко використовуються реферування та дискусії, безпосередня участь студентів у науково-дослідної роботи кафедри. Науково-дослідною роботою студентів протягом усього періоду навчання безпосередньо керують викладачі кафедри, студенти доповідають про результати своїх досліджень на студентських наукових семінарах і конференціях, беруть участь у конкурсах студентських робіт.

Приклади публікацій студентів можна побачити за посиланням https://gmi.nmu.org.ua/ua/nauka/Stud/

Створення студентських наукових колективів сприяє розвитку творчої активності студентів не тільки в науково-дослідній, а й у навчально-виховній роботі і є джерелом поповнення кафедри науково-педагогічними кадрами.

В рамках профорієнтаційної роботи на кафедрі працює гурток Малої академії наук України, де під керівництвом викладачів, аспірантів і студентів школярі освоюють технології тривимірного моделювання SOLIDWORKS, виконуючи технічні проекти.

Приклади проектів наших вихованців демонструється в даному відео.

В результаті профорієнтаційної роботи на кафедру надходить щорічно 50 60 студентів, які прагнуть освоїти сучасні комп'ютерні технології пректування, навчитися з їх допомогою створювати Машини будь-якого ступеня складності, отримати глибокі знання конструкторської та технологічної підготовки виробництва, промислового дизайну, ергономіки, менеджменту, маркетингу та економіки.


Наш Випускник вміє все!

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт