Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


   Яндекс.Метрика    Рейтинг@Mail.ru webgari.com Рейтинг сайтов

Кафедра сьогодні

znak_gmi.jpeg

Кафедра готує бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Галузеве машинобудування» напряму підготовки «Машинобудування».

У 2010 році рішенням Кабінету Міністрів України знову була відкрита спеціальність 7(8).05050309 «Гірничі машини та комплекси» у напрямку підготовки «Машинобудування».
У НГУ в 2011 році було ліцензовано даний напрямок підготовки та студенти з напряму підготовки «Інженерна механіка» були переведені для продовження навчання на спеціальність «Гірничі машини і комплекси».

Випускники даної спеціальності готуються з ухилом конструювання важкого гірничо-металургійного устаткування і затребувані машинобудівними заводами, науковими та проектно-конструкторськими організаціями, гірничими підприємствами України.

Напрямок спеціальності - конструювання, виробництво та експлуатація гірничих машин і комплексів - в останні роки отримало новий етап розвитку в зв'язку з використанням ПЕОМ при розробці конструкторської та технічної документації на базі використання програмних продуктів компанії SolidWorks.

В даний час кафедра є:

 • навчальним та методичним центром Міністерства освіти і науки України по CAD / CAM / CAE / PDM та CALS технологій,
 • навчальним центром компанії SolidWorks Russia,
 • кафедра має статус авторизованого провайдера CSWA.
 • Кафедра як профілююча випускає і веде підготовку за наступними основними дисциплінами гірничого та механіко-машинобудівного профілів: гірничі машини і комплекси, проектування і конструювання гірничих машин і комплексів, розрахунок гірничих машин на ЕОМ, основи динаміки гірничих і збагачувальних машин, принципи інженерної творчості, машини і обладнання підготовчих процесів збагачення, машини та обладнання процесів збагачення, розрахунок збагачувальних машин на ЕОМ, основи ринкових відносин і маркетинг, технологія гірничого виробництва, основи наукових досліджень, системи автоматизованого проектування, динамічні розрахунки гірських і збагачувальних машин на ЕОМ, руйнування гірничих порід, основи розрахунку і проектування збагачувальних машин, машини для переробки корисних копалин.
  Крім занять зі студентами профілюючої спеціальності викладачі кафедри читають лекції, проводять практичні та лабораторні заняття, керують курсовим проектуванням з дисциплін «Гірничі машини та комплекси», «Гірничопрохідницьке обладнання та будівельні машини», «Робототехніка» для студентів інших спеціальностей усіх факультетів інституту.

  Кафедра випускає інженерів - механіків з конструкторським ухилом. Випускники успішно працюють в науково-дослідних і проектно-конструкторських організаціях, в лабораторіях, конструкторських відділах і безпосередньо в цехах заводів гірничого машинобудування, на шахтах, кар'єрах і збагачувальних фабриках країни. Попит промисловості на фахівців неухильно підвищується, але одночасно зростають і вимоги до рівня і масштаба знань фахівців в області як фундаментальних, так і прикладних, інженерних наук. Підвищити рівень знань студентів на стиках наук можна, перш за все, шляхом встановлення органічного зв'язку (прямого і зворотного) між фундаментальними, загальнотехнічними і прикладними (спеціальними) дисциплінами, тобто шляхом наближення їх до запитів народного господарства і, навпаки, конкретизації загальнотеоретичних, загальнотехнічних і світоглядних наук виходячи із запитів практики майбутньої повсякденної інженерної діяльності випускників інституту. На кафедрі це здійснюється за допомогою наскрізної програми загальнотеоретичної та спеціальної підготовки студентів, що починається з першого курсу і закінчується при захисті диплома. Аналогічно вирішуються питання практичної підготовки студентів.
  На профілюючій кафедрі студенти знайомляться з майбутньою інженерною діяльністю вже на другому курсі, послідовно накопичують знання за фахом, вивчаючи одночасно загальнотеоретичні та спеціальні дисципліни. При цьому частина відомостей зі спеціальних дисциплін розглядається в курсах математики, фізики, інженерної графіки, теоретичної механіки, хімії, теплотехніки та ін. Подібна система навчання дозволяє значно підвищити рівень знань студентів і долучити їх до наукової діяльності, починаючи з другого-третього курсів.

  Відповідним чином перероблені програми курсів, що читаються, регламентовано порядок вивчення окремих циклів дисциплін і вироблені рекомендації загальнотехнічних кафедрам з переробки програм. Ці пропозиції та рекомендації засновані на результатах науково -дослідної роботи (НДР ) зі створення моделі і кваліфікаційної карти фахівця спеціалізації «Гірничі машини і комплекси». Велика увага приділяється діловій грі. Вся НДР студентів ділиться на два етапи: підготовчий ( 2 -3-й курси ) і основний ( 4 - 5 - й курси). На підготовчому етапі, вивчаючи загальнотеоретичні та загальнотехнічні курси, студенти за індивідуальними планами готуються до виконання досліджень на старших курсах. Як правило, ці дослідження органічно пов'язані з навчальним процесом. Широко використовуються реферування та дискусії, безпосередня участь студентів у НДР кафедри. Науково-дослідною роботою студентів протягом усього періоду навчання безпосередньо керують викладачі кафедри, студенти доповідають про результати своїх досліджень на студентських наукових семінарах і конференціях, беруть участь у конкурсах студентських робіт. Створення студентських наукових колективів сприяє розвитку творчої активності студентів не тільки в науково-дослідній, а й у навчально-виховній роботі і є джерелом поповнення кафедри науково-педагогічними кадрами.

  Науково-дослідна робота студентів на кафедрі вдосконалюється на підставі результатів досліджень проф. Є. Г. Баранова і доц. А. Ф. Миронюка. Розроблені інструкції та методичні вказівки з обліку результатів НДР студентів у вузі за допомогою робочого зошита і методики оцінки творчої активності студентів.

  Сьогодні тут зосереджений потужний інтелектуальний потенціал.
  Чотири професори, тринадцять доцентів, ведуть підготовку фахівців для машинобудівних і гірничодобувних підприємств України.

  Кваліфіковані педагоги, фахівці у своїй галузі, викладають студентам інжиніринг складного механічного обладнання - вчать майбутніх інженерів досліджувати, проектувати, конструювати машини, устаткування за допомогою унікальних комп'ютерних технологій Solidworks.  © 2006-2020 Інформація про сайт