Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Права та обов'язки студента

Права студентів

Студент університету має право на:

 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 • вибір форми навчання;
 • участь у конкурсі на продовження навчання за програмами підготовки спеціалістів та магістрів, отримання направлення на навчання, стажування в інших навчальних закладах, у тому числі за кордоном та ін.;
 • ознайомлення з програмами будь-яких навчальних дисциплін на кафедрах або в науково-технічній бібліотеці університету;
 • участь у формуванні індивідуального навчального плану;
 • обрання навчальних дисциплін (розділів, тем) в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом, формуючи цим індивідуальний навчальний план;
 • обирання самостійного методу вивчення будь-якої дисципліни;
 • вільне відвідування лекційних занять (з дозволу декану факультету (директора інституту) на третьому і наступних курсах у випадку, коли середній бал не менше 4,0 (нормований інтегральний рейтинг студента не менше 80%);
 • обирання одного з викладачів по дисципліні, якщо розклад передбачає такий вибір;
 • користування консультаціями викладачів за встановленим розкладом;
 • переривання навчання після здобуття базової вищої освіти та продовження його в університеті або іншому навчальному закладі за програмою спеціаліста (магістра) за заочною (дистанційною) формою або екстерном.
 • арахування здійснюється на конкурсній основі на вакантні місця, що фінансуються з державного бюджету, або на платній основі;
 • переведення на денну форму навчання та на місця з бюджетним фінансуванням за конкурсом, на підставі рішення Вченої ради факультету (інституту) з урахуванням успішності навчання студента та його соціального положення;
 • отримання додаткової освіти згідно з “Положенням про порядок здобуття другої вищої освіти в НГУ;
 • відвідування з дозволу декана факультету (директора інституту) занять на інших факультетах (інститутах) за умови виконання графіку навчального процесу на своєму факультеті;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 • надання пропозицій щодо умов навчання;
 • безкоштовне користування науково-технічною бібліотекою, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів університету;
 • отримання інформації про ситуації, які склалися на ринку праці, від відповідних структур університету;
 • участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, подання своїх робіт для публікацій;
 • користування виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою університету;
 • моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, активну участь у науково-дослідній роботі та громадському житті університету або його підрозділу;
 • канікулярну відпустку тривалістю не менше 8 календарних тижнів;
 • академічну відпустку, поновлення і переведення до іншого ВНЗ у встановленому порядку;
 • забезпечення гуртожитком у встановленому порядку;
 • отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства;
 • трудову діяльність у позанавчальний час;
 • участь у об'єднаннях громадян.
 • Обов'язки студентів

  Студент зобов'язаний:

 • дотримуватися законодавства України, моральних, етичних норм;
 • виконувати вимоги Статуту ДВНЗ "НГУ" та Правил внутрішнього розпорядку ДВНЗ "НГУ";
 • систематично та глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками зі спеціальності, сумлінно працювати над підвищенням свого наукового та загальнокультурного рівня;
 • виконувати всі вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком організації навчального процесу;
 • відвідувати заняття відповідно до навчального плану та розкладу занять;
 • своєчасно інформувати деканат у випадках неможливості через поважні причини відвідувати заняття, складати (перескладати) екзамени, заліки, контрольні роботи та ін.;
 • брати участь у роботах по самообслуговуванню в навчальних приміщеннях та гуртожитку, допомагати підтримувати належний порядок на територіях, прилеглих до навчальних корпусів, студмістечка, інших культурно-побутових об'єктів, які обслуговують студентів університету;
 • дбайливо та охайно ставитись до майна університету (приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, навчальних посібників, книжок, приладів та ін.);
 • забороняється без дозволу відповідальних осіб виносити речі та різне обладнання з лабораторій, навчальних та інших приміщень;
 • виконувати розпорядження старости навчальної групи, студради в гуртожитку в межах їх повноважень;
 • дбати про честь та авторитет університету, не допускати протиправних та аморальних вчинків, бути дисциплінованим та охайним як в університеті, так і на вулиці та в громадських місцях.
 • За невиконання обов'язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку університету ректор або керівник відповідного підрозділу (факультету, інституту, кафедри тощо) може накласти дисциплінарне стягнення на студента, а ректор – відрахувати його за погодженням з профспілковим комітетом студентів університету.

  © 2006-2022 Інформація про сайт